Article {{ article.headline }} image

Grunnkurs i havpadling høst 2019

Beginner courses in sea kayaking for members of NTNUI!

* Scroll down for English *

PÅMELDINGEN ER ÅPEN!

- Kurs 1: 17-18 August (uke 33):
påmelding: https://www.vaattkort.no/Event/Booking/4481

- Kurs 2: 24-25 August (uke 34):
påmelding: https://www.vaattkort.no/Event/Booking/4482

- Kurs 4: 31.August-01 September (uke 35):
påmelding: https://www.vaattkort.no/Event/Booking/4493

- Kurs 3: 14-15 September (uke 37):
påmelding: https://www.vaattkort.no/Event/Booking/4492

Hei padlere!

Kort om kurset:
På grunnkurs i havpadling blir du kjent med havkajakken, åra og annet utstyr vi bruker når vi padler. Du lærer blant annet å padle framover, bakover og å svinge på ulike måter. På kurset kan du få prøve å stå i kajakken, bytte kajakk på sjøen og du kan lære flere leker med kajakk. Det viktigste på kurset er at du har det kjekt, at du lærer grunnleggende padleteknikker slik at du kan styre og kontrollere kajakken og at du blir trygg i kajakken.
Det vil bli en del bading så anbefaler på det sterkeste å få tak i våtdrakt eller tørrdrakt. Vi skal øve på egenredning og kameratredning og leke oss i båtene!

Kvalifiseringer:
Grunnkurs i havpadling kvalifiserer til å få Norges Padleforbund sitt våttkort med oblat for grunnkurs hav.
Se mer her: http://www.padling.no/vaattkort-og-sikkerhet/hva-er-vaattkort/de-ulike-kursene-i-npf-vaattkort/havpadling/grunnkurs-hav/

Pris:
1700 kr. Inkluderer padlekurs med instruktør(er) fra Norges padleforbund, lån av kajakk, åre, trekk og padlevest. Lån av utstyr til havpadling ut året og innepadlinger (rulletrening og polo i Pirbadet). Prisen inkluderer IKKE leie av tørrdrakt/våtdrakt. Dette må man stille med selv! Minner om at betaling skal skje ved påmelding, dersom du får bekreftelse om plass på kurs.
Betaling gjøres til NTNUI Padlings konto: 8601.43.52777.
eller se: http://ntnuipadling.no/article/32/payment-information/

Deltakernes forberedelser:
Det kan være kaldt i vannet og vi skal bade. Alle må ha med et sett ulltøy til å ha under våtdrakten og et nytt sett med tørre klær til vi er ferdige som er pakket vanntett. Dere må også ha ullsokker og et par gamle sko som kan bli våte eller våtsko. Alle må ha to sett luer og votter. Dere må ha en lett vindjakke og ei varm jakke. Sørg for å ha varme klær som er lette å kle på etter padlingen. Vi har dessverre ikke garderobe, det vil si at dere må skifte ute. Ta med varm drikke og nok av energi!
Dersom noen deltakere har helsemessige utfordringer av betydning for kurset vil vi ha beskjed i forkant.

Håper å se deg på kurs!

Spørsmål?
Sjekk ut http://www.ntnuipadling.no/article/49/velkommen-til-kurs-i-havpadling-med-ntnui/
Eller ta kontakt med aktivitetsledere
Idunn: idunnaker@outlook.com

Med vennlig hilsen
NTNUI padling
Havsjef

NB: Ved å delta på arrangementet aksepterer du å bli tatt bilde av, bildene kan brukes fritt av NTNUI i markedsføring eller andre sammenhenger samt deling med partnere eller media, ønsker du ikke dette må du melde fra til arrangøren
Engelsk:

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:
Registration is open!

- Course 1: 17-18 August (week 33):
link: https://www.vaattkort.no/Event/Booking/4481

- Course 2: 24-25 August (week 34):
link: https://www.vaattkort.no/Event/Booking/4482

- Course 4: 4: 31.August-01 September (week 35):
påmelding: https://www.vaattkort.no/Event/Booking/4493

- Course 3: 14-15 September (week 37):
link: https://www.vaattkort.no/Event/Booking/4492

Hi, paddlers!

Briefly about the course:
On the sea kayak course you will become familiar with the sea kayak, paddle and other equipment we use when paddling. You learn, among other things, to paddle forward, backward and navigate in different ways. On the course you can try to stand up in the kayak, how to change kayak on the sea and learn different kayaking games. The most important thing about the course is that you learn basic paddling techniques so that you can steer and control the kayak.
There will be some swimming, so being scared of water is not an advantage ☺. We will practice self-rescue and buddy-rescue and also just playing around in the boats!

Qualification:
Basic course in sea kayaking qualifies for the Norwegian Paddle Association's wet card with sticker for basic sea kayaking.
See more here: http://www.padling.no/vaattkort-og-sikkerhet/hva-er-vaattkort/de-ulike-kursenei-i-npf-vaattkort/havpadling/grunnkurshavs/

Price:
1700 kr. Includes paddle course with instructor(s) from Norway's paddle club, rent of kayak, paddle, spray skirt , personal floating device aka ‘’life jacket’’, pull and paddle. It also includes rent of equipment for sea kayaks and equipment throughout the year and indoor paddling (rolling training and polo kayak in Pirbadet). The price DOES NOT include wet/dry suit rental fee, everybody should take care of it on its own. Remind, payment must be done if you get a mail that you got a spot on the course..
Payment to NTNUI Padlings account: 8601.43.52777
For interational payments see: http://ntnuipadling.no/article/32/payment-information/

Participants' preparations:
It may be cold in the water and we will swim. Everyone must wear a layer of wool underwear under the wet suit and have a new set of dry clothes for when we finish. You must also have wool socks and a pair of old shoes that can get wet or wet shoes. Everyone must have two sets of hat and mittens. You must have a light wind jacket and a warm jacket. Be sure to wear warm clothes that are easy to dress on after the paddle. Unfortunately, we do not have wardrobe, therefore you have to change outside. Bring warm drinks and plenty of energy!
If some participants have health challenges which are of importance to the course, we would like to get informed about it in advance.

Hope to see you on course!

Questions?
Check out http://www.ntnuipadling.no/article/73/grunnkurs-i-havpadling-varen-2018/
or contact the activity leaders:
Idunn: idunnaker@outlook.com

Best regards,
Sea kayak responsible

NB: By participating this event you accept to be photographed, the images can be freely used by NTNUI in marketing and sharing with partners/media, if you wish not to be photographed you need to report this to the event organisers.